KategorieAktualności

Studium wykonalności. Co zawiera? Kiedy zlecić ekspertyzę?

Studium wykonalności. Co zawiera? Kiedy i komu zlecić ekspertyzę?

Studium wykonalności stanowi podstawę planowania inwestycji. Dzięki rzetelnie wykonanym badaniom Inwestor zyskuje kompletną bazę wiedzy na temat opłacalności danego projektu, związanego z nim ryzyka, a także możliwości zysku. Ekspertyza, zwłaszcza przypadku planowania dużego projektu, będzie kluczowa. Pozwoli uchronić inwestycje, redukować koszty i zminimalizować straty, ale też sprawdzić potencjał. Co warto wiedzieć? Co zawiera studium wykonalności? Kiedy zlecić jego wykonanie? Czego można oczekiwać od ekspertyzy?

Czym jest studium wykonalności?

Studium wykonalności (ang. feasibility study) to formalne badanie, które przeprowadzane jest w fazie planowania projektu. Oznacza wnikliwą analizę i ocenę potencjału projektu, która ma wesprzeć proces decyzyjny. Obiektywne, racjonalne określenie mocnych i słabych stron inwestycji, a także możliwości i zagrożeń z nim związanych, zasobów, jest niezbędne do realizacji projektu. Ekspertyza ma na celu zdefiniować prawdopodobieństwo sukcesu projektu lub osiągnięcia ustalonego rezultatu.

Czemu wykonuje się studium wykonalności?

Dzięki prawidłowo przeprowadzonej analizie Inwestor dostaje odpowiedzi na kluczowe pytania, które pomagają mu w procesie decyzyjnym. Analiza pozwala określić czy projekt jest wykonalny, jakie istnieją ograniczenia uniemożliwiające wykonanie projektu, a także sprecyzować, jakiej natury są to problemy (finansowej, organizacyjnej, technicznej, rynkowej, prawnej). Ponadto Inwestor otrzymuje informację o potencjale inwestycji i jej rentowności. 

Co sprawdza studium wykonalności?

W zależności od rodzaju projektu jego forma i podjęte badania mogą być różne. Jednak można oczekiwać, że w większości przypadków studium przybliży nam następujące kwestie:

 • W jakim czasie można wykonać projekt?
 • Jakie zasoby są niezbędne do realizacji?
 • Jaki zakres obejmuje przedsięwzięcie?
 • Jak wyglądają szanse powodzenia projektu?
 • Czy zasadny jest cel projektu?
 • Czy projekt będzie efektywny?
 • Co stanowi zagrożenie inwestycji?
 • Czy sytuacja finansowa inwestora pozwala na podjęcie działań z własnych źródeł, czy wymaga inwestycji zewnętrznych?
 • Jak projekt prezentuje się w stosunku do popytu i podaży rynkowej?
 • Jakich zysków można się spodziewać?
 • Jakie warianty są dostępne i z czym są związane?
Studium wykonalności. Co zawiera? Kiedy i komu zlecić ekspertyzę?

Na jakiej podstawie opracowane jest studium wykonalności?

Projekt wstępny stanowi podstawowy dokument pomocny w badaniu. Analiza zostaje przeprowadzona pod kątem finansowym, technicznym i ekonomicznym. Badanie ma na celu zredukować ryzyko poniesienia dużych wydatków na to “główne”, kosztowne stadium wykonalności, w sytuacji, gdy zaistniały przesłanki wskazujące na niepowodzenie projektu lub konieczność wysokich nakładów niezbędnych do realizacji. Studium wykonalności przeprowadzane jest stosunkowo prostymi metodami i technikami. Stanowi pracę badawczą o charakterze analitycznym. Zawiera prezentację planu technicznego.

Co zawiera analiza?

 • Planowanie (prace przygotowawcze)
 • Identyfikacja (określenie problemów, a także podanie możliwości ich rozwiązania)
 • Opracowanie (określenie wykonalności oraz trwałości rezultatów)
 • Ocena zewnętrzna (przedstawienie rzetelnej opinii)
 • Finansowanie (określenie kosztów)
 • Realizacja projektu (wdrożenie działań)
 • Eksploatacja (uruchomienie oraz użytkowanie)
 • Ewaluacja (ocena końcowa rezultatów + wnioski)

Analiza charakteryzuje się aktualnością, rzetelnością, wieloaspektowością, a także dokładnością i przejrzystością

Przed opracowaniem studium wykonalności często sporządzane jest także przedopracowanie, które obrazuje wachlarz możliwości w wybranym obszarze, bez dokonywania oceny.

Co daje studium wykonalności?

Po dokładnym, rzetelnym opracowaniu różnych wariantów przedsięwzięcia, studium wykonalności powinno dać Inwestorowi rozstrzygające wnioski, które pozwolą podjąć decyzję. Będą dotyczyły one realizacji inwestycji zgodnie z przedstawioną dokumentacją, konieczności modyfikacji planu – wprowadzenia poprawek i uzupełnień, lub też informacji o konieczności odłożenia realizacji do czasu zmiany niektórych warunków, ale i zaprzestania jakichkolwiek dalszych prac nad przedsięwzięciem.

Korzyści wynikające z przygotowania studium wykonalności

Studium wykonalności wskazuje najlepsze z możliwych do zastosowania m.in. rozwiązań technicznych i technologicznych czy organizacyjnych. Uzasadnia wybór opcji, której realizacja doprowadzi do rozwiązania zdiagnozowanych problemów, ponadto określa koszty realizacji projektu, biorąc pod uwagę między innymi następujące uwarunkowania:

 • potrzeby rynku,
 • kwestie techniczne i technologiczne,
 • możliwości organizacyjne,
 • uwarunkowania środowiskowe,
 • aspekty prawne,
 • aspekty finansowe.

Podsumowanie

Ryzyko nieodłącznie towarzyszy działaniu. Projekty inwestycyjne z reguły obarczone są znacznym stopniem skomplikowania pod względem technicznym, organizacyjnym czy finansowym, co rodzi określone rodzaje ryzyka, z uwagi na skalę tych przedsięwzięć. Studium wykonalności powstaje na etapie koncepcji i stanowi dokument, który prezentuje wszechstronną analizę dotyczącą wykonalności rozpatrywanego przedsięwzięcia. Prowadzi ona do minimalizacji ryzyka związanego z projektem, a także pomaga w wybraniu optymalnych, korzystnych rozwiązań. Badaniu podlega wykonalność planowanego przedsięwzięcia pod kątem jego uwarunkowań prawnych, instytucjonalnych, techniczno-technologicznych, ekonomiczno-finansowych oraz w aspekcie ochrony środowiska. Dzięki wieloaspektowej analizie Inwestor może podjąć decyzję o wdrożeniu projektu lub o rezygnacji z niego. Sporządzenie studium wykonalności pozwala na identyfikację ryzyka niepowodzenia projektu w różnych wymiarach, w tym w aspekcie finansowym. Pozwala to na wybór projektów o akceptowalnym poziomie ryzyka oraz kontrolowanie ryzyka w fazie rzeczowej realizacji i w fazie zarządzania powstałą infrastrukturą w okresie jej użytkowania. Studium wykonalności wpływa na świadome zarządzanie.

MWoźniak Group

Rzeczoznawca Majątkowy | Sprzedaż Nieruchomości Premium | Wycena nieruchomości

Nasz Zespół oferuje usługi w zakresie sporządzania studium wykonalności. Dokonujemy rzetelnej, kompleksowej analizy, wskazując niezbędne aspekty. Służymy także pomocą, wiedzą oraz doświadczeniem w procesie wyceny nieruchomości prywatnych i komercyjnych. Oferujemy również luksusowe nieruchomości w wysokim standardzie. Posiadamy oferty na wyłączność, które niedostępne są w regularnej sprzedaży. Zapewniamy profesjonalne usługi, dbając o najwyższą jakość, dyskrecję, a także szybkość działania. Jesteśmy dla naszych Klientów na każdym etapie współpracy, zawsze działając zgodnie z ich najlepszym interesem. Aby uzyskać wycenę, prosimy o kontakt przez formularz.

 

Zapraszamy także do kontaktu:

Biuro Rzeczoznawcy Majątkowego – tel. 533 991 535

lub poprzez adres e-mail: [email protected] 

Rodzaje wykonalności 

Na wykonalność projektu składa się 5 kluczowych elementów, określanych angielskim akronimem TELOS. Wyróżniamy wykonalność:

 • technologiczną i systemową (ang. technology and system feasibility),
 • ekonomiczną (ang. economic feasibility),
 • prawną (ang. legal feasibility),
 • operacyjną (ang. operational feasibility)
 • czasową (ang. schedule feasibility).

Ponadto w studium wykonalności powinny być brane pod uwagę: wykonalność rynkowa i dotycząca nieruchomości, wykonalność zasobowa oraz wykonalność kulturowa.