Regulamin opisuje zasady świadczenia usług drogą elektroniczną świadczonych za pośrednictwem Platformy https://mwozniakgroup.pl/ oraz prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników z nimi związane.

 

1. Informacje ogólne i słowniczek terminów

 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług dostępnych na platformie (Regulamin) wprowadzany jest na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest zawsze pod adresem: https://mwozniakgroup.pl/regulamin/. Na żądanie Użytkownika Usługodawcy mogą przesłać treść Regulaminu także drogą mailową na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.
 3. Usługodawcami świadczącymi usługi drogą elektroniczną (łącznie Usługi) za pośrednictwem strony https://mwozniakgroup.pl/ (Strona lub Platforma) są spółki, które tworzą Monika Woźniak Group (Monika Woźniak Group lub Spółki) tj.:
  1. PRIME&PRIVE M. WOŹNIAK, A. JASIOŁEK SPÓŁKA spółka jawna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Jerzego Samuela Bandtkiego 33/3, 30-129 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000854913, numer NIP: 6762583960, numer REGON: 386765717,
  2. WOŹNIAK, A. JASIOŁEK WYCENA spółka jawna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Jerzego Samuela Bandtkiego 33/3, 30-129 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000852150, numer NIP: 6762583150, numer REGON: 386622863.
 4. Z wyjątkiem Usługi polegającej na zawarciu i realizacji Umowy wyceny nieruchomości, Usługodawcy świadczą wszystkie Usługi dostępne na Platformie wspólnie. Usługodawcą działającym w imieniu własnym i w imieniu wszystkich pozostałych Usługodawców w odniesieniu do takich Usług jest Spółka PRIME&PRIVE M. WOŹNIAK, A. JASIOŁEK SPÓŁKA spółka jawna z siedzibą w Krakowie.
 5. W przypadku zawieranej za pośrednictwem Platformy Umowy na wycenę nieruchomości Usługodawcą jest w każdym wypadku ta Spółka, która została Klientowi wskazana podczas składania Zlecenia na Usługę wyceny nieruchomości przed zaakceptowaniem przez Klienta potwierdzenia złożenia Zlecenia. W przypadkach wymaganych przez przepisy prawa, Usługodawcy korzystają z personelu posiadającego uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego, a w szczególności wspólnik Spółek – Monika Woźniak – posiada takie uprawnienia w zakresie umożliwiającym sporządzanie operatów szacunkowych zgodnie z przepisami prawa (wpis do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych, nr uprawnień 6736).
 6. Dane kontaktowe Usługodawców są zawsze dostępne na Stronie pod adresem https://mwozniakgroup.pl/kontakt/. Każdy Użytkownik może kontaktować się Usługodawcami także z wykorzystaniem Formularza kontaktowego, mailowo ([email protected]) lub na piśmie (ul. Rogozińskiego 6, 31-559 Kraków).
 7. Poza świadczeniem Usługi wyceny nieruchomości w oparciu o zawieraną na Platformie Umowę na wycenę nieruchomości, wszystkie Usługi świadczone za pośrednictwem Platformy są udostępniane i realizowane nieodpłatne.
 8. W celu ułatwienia posługiwania się Regulaminem wprowadzany jest słowniczek używanych w nim terminów:
  1. Agent – osoba współpracująca z Usługodawcami w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i w takim charakterze korzystająca z Platformy w zakresie Usługi dostępu do Konta Agenta;
  2. Cennik – aktualny cennik Usług wyceny nieruchomości świadczonych przez Usługodawcę, udostępniany Klientowi w czasie składania Zlecenia oraz na prośbę Klienta drogą mailową;
  3. Czat – usługa przeznaczona dla Klientów będących stroną Umowy na wycenę nieruchomości, umożliwiająca wymienianie wiadomości z Usługodawcą za pomocą zamieszczonego w Panelu Klienta komunikatora;
  4. Formularz kontaktowy – formularz dostępny na Stronie pod adresem https://mwozniakgroup.pl/kontakt/, za pomocą którego każdy Użytkownik Platformy może skontaktować się z Usługodawcami, m.in. w związku z zapytaniem o ofertę, uwagami, reklamacjami. W razie skorzystania z Formularza kontaktowego kontakt zwrotny następuje za pomocą połączenia telefonicznego lub adresu e-mail, w zależności od wyboru sposobu kontaktu przez Użytkownika;
  5. Klient – strona Umowy na wycenę nieruchomości zawieranej za pośrednictwem Platformy z Usługodawcą – poprzez złożenie Zlecenia w imieniu własnym (jako Użytkownik) lub poprzez złożenie Zlecenia za pośrednictwem swojego przedstawiciela (będącego Użytkownikiem Platformy);
  6. Konsument – każdy Użytkownik będący osobą fizyczną, korzystający z Usług w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również korzystający z Usług w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową przedsiębiorca – osoba fizyczna, jeśli korzystanie z Usług nie ma dla niego charakteru zawodowego, w szczególności biorąc pod uwagę przedmiot prowadzonej działalności ujawniony w CEiDG. Za Konsumentów nie uważa się Partnerów oraz Agentów korzystających z Platformy;
  7. Konto Agenta lub Panel Agenta – Usługa świadczona za pośrednictwem Platformy na rzecz Agentów w postaci dostępu do dedykowanego dla Agentów konta internetowego tworzonego na Platformie przez Usługodawcę;
  8. Konto Klienta lub Panel Klienta – Usługa świadczona za pośrednictwem Platformy na rzecz Klientów, którzy zawarli Umowę na wycenę nieruchomości za pośrednictwem Platformy w postaci dostępu do konta internetowego tworzonego na Platformie przez Usługodawcę;
  9. Konto Partnera lub Panel Partnera – Usługa świadczona za pośrednictwem Platformy na rzecz Partnerów w postaci dostępu do dedykowanego dla Partnerów konta internetowego tworzonego na Platformie przez Usługodawcę;
  10. Partner – osoba, która w sposób stały współpracuje z Usługodawcami, pośrednicząc w zawieraniu Umów na wycenę nieruchomości za pośrednictwem Platformy, w imieniu reprezentowanych przez siebie Klientów, dla których Partner świadczy innego rodzaju usługi np. usługi doradztwa finansowego, o ile w takim charakterze korzysta z Platformy w zakresie Usługi dostępu do Konta Partnera;
  11. Polityka Prywatności – aktualna Polityka Prywatności i Cookies stosowana przez Usługodawców, dostępna pod adresem https://mwozniakgroup.pl/polityka-prywatnosci/;
  12. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług dostępnych na Platformie, dostępny pod adresem: https://mwozniakgroup.pl/regulamin/;
  13. Umowa na wycenę nieruchomości – zawierana za pośrednictwem Platformy umowa pomiędzy Klientem a Usługodawcą na realizację Usługi wyceny nieruchomości określonej w Zleceniu;
  14. Usługa wyceny nieruchomości – usługa wykonania operatu szacunkowego nieruchomości tj. opinii rzeczoznawcy majątkowego o wartości danej nieruchomości, sporządzana zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami;
  15. Usługa – każda usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy;
  16. Usługodawca – każda ze Spółek świadcząca Usługi za pośrednictwem Platformy;
  17. Użytkownik – każda osoba korzystająca w imieniu własnym lub w imieniu innych osób z Usług świadczonych na Platformie;
  18. Spółka – każda Spółka z grupy kapitałowej Monika Woźniak Group. Aktualna lista Spółek każdorazowo zawarta jest na Stronie oraz w pkt 1.3 niniejszego Regulaminu;
  19. Strona lub Platforma – strona internetowa zarządzana przez Usługodawców dostępna pod adresem https://mwozniakgroup.pl/;
  20. Zlecenie – dostępny na Stronie pod adresem https://mwozniakgroup.pl/zlecenia/ formularz, którego wypełnienie i zaakceptowanie przez Klienta skutkuje zawarciem Umowy na wycenę nieruchomości.
 9. Dane osobowe Użytkowników, w tym Klientów, Partnerów i Agentów, przetwarzane są na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.

2. Rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Usługodawcy udostępniają Platformę, z której korzystać może każdy Użytkownik, w celu w szczególności:
  1. Informowania o danych Usługodawców, warunkach świadczonych przez nich usług, w tym także Usług świadczonych drogą elektroniczną, i prowadzonej działalności,
  2. Udostępniania informacji o ofercie Usługodawców,
  3. Świadczenia Usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.
 2. Usługodawcy świadczą za pośrednictwem Platformy następujące Usługi:
  1. Formularz kontaktowy, z którego może korzystać każdy Użytkownik,
  2. Zlecenia na Usługę wyceny nieruchomości, które składać może każdy Użytkownik,
  3. Możliwość zawarcia Umowy na wycenę nieruchomości za pośrednictwem Platformy i dostępu do Konta Klienta w związku z jej zawarciem,
  4. Czat w ramach Konta Klienta – dla Klientów, którzy zawarli Umowę na wycenę nieruchomości i mają dostęp do Konta Klienta,
  5. Dostęp do Konta Agenta – wyłącznie dla Agentów,
  6. Dostęp do Konta Partnera – wyłącznie dla Partnerów.
 3. Poprzez korzystanie ze Strony Użytkownik może wyrazić zgodę na korzystanie z tzw. cookies (ciasteczek). Zasady stosujące się do cookies i cele, w jakich są one wykorzystywane na Platformie określono w Polityce Prywatności.
 4. Poszczególne Usługi udostępniane na Stronie opisano w poszczególnych punktach Regulaminu (pkt 3 i n. Regulaminu).
 5. W momencie wejścia na Stronę przez Użytkownika zawierana jest umowa na świadczenie usług drogą elektroniczną z Usługodawcami w zakresie odnoszącym się do udostępnianych na Platformie nieodpłatnych Usług na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie, umożliwiając Użytkownikowi dostęp do wszystkich takich Usług, które nie są zastrzeżone dla Klientów, Partnerów lub Agentów. Użytkownik może w dowolnym momencie zaprzestać korzystania z takich Usług bez konieczności powiadamiania Usługodawców.
 6. Usługi świadczone są na zasadach opisanych w Regulaminie, a w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie na zasadach przewidzianych w przepisach prawa polskiego, które stosuje się do umów zawieranych za pośrednictwem Platformy.

3. Formularz kontaktowy

 1. W celu skorzystania przez Użytkownika z Formularza kontaktowego konieczne jest:
  1. wskazanie swojego imienia i nazwiska,
  2. wskazanie danych kontaktowych umożliwiających zwrotny kontakt (adres e-mail lub nr telefonu),
  3. opisanie sprawy, w jakiej Użytkownik zwraca się do Usługodawców.
 2. Jeśli Użytkownik zwraca się o przedstawienie mu przez Usługodawców oferty może równocześnie wyrazić zgodę na kontakt w celach marketingowych za pośrednictwem określonego kanału komunikacji np. drogą elektroniczną (poprzez e-mail) lub drogą telefoniczną (na wskazany przez Użytkownika numer telefonu), poprzez zaznaczenie odpowiedniego oświadczenia podczas składania Formularza kontaktowego. Zgody na przekazywanie treści marketingowych są w pełni dobrowolne, tym niemniej brak ich wyrażenia uniemożliwi Usługodawcom kontakt w celu przekazania oferty handlowej lub innych treści marketingowych adresowanych do danego Użytkownika mailowo lub telefonicznie.
 3. Usługodawcy zastrzegają, że w braku podania przez Użytkownika danych wskazanych w pkt 3.1 nie będzie możliwe odpowiedzenie na zapytanie składane przez Formularz kontaktowy.

4. Zlecenie, Umowa na wycenę nieruchomości zawierana drogą elektroniczną i dostęp do Konta Klienta

 1. Za pośrednictwem Platformy Klient może złożyć Zlecenie na wycenę nieruchomości.
 2. Złożenie Zlecenia skutkuje zawarciem Umowy na wycenę nieruchomości z Klientem, o ile:
  1. Formularz Zlecenia zostanie wypełniony zgodnie z instrukcjami wskazanymi w formularzu, w tym konieczne jest podanie danych Klienta, danych przedstawiciela Klienta (jeśli Zlecenie składa przedstawiciel), informacji o wycenianej nieruchomości,
  2. Klient zaakceptuje Regulamin, udostępniony mu w procesie składania Zlecenia Cennik, wskazanego w procesie składania Zlecenia Usługodawcę oraz potwierdzi złożenie Zlecenia za pośrednictwem Strony.
 3. W formularzu Zlecenia Klient podaje następujące dane, konieczne dla zawarcia Umowy na wycenę nieruchomości:
  1. Imię i nazwisko lub nazwę Klienta,
  2. Adres Klienta,
  3. Adres e-mail Klienta,
  4. Numer telefonu Klienta,
  5. W przypadku osób fizycznych – PESEL Klienta lub inny numer identyfikacyjny,
  6. W przypadku spółek lub innych podmiotów wpisanych do KRS – numer KRS,
  7. W przypadku przedsiębiorców – numer NIP,
  8. Dane nieruchomości, w tym adres nieruchomości, numer księgi wieczystej, oznaczenie działki. W razie, gdy dana nieruchomość nie posiada numeru księgi wieczystej formularz Zlecenia nie może być wypełniony, a Usługa wyceny nieruchomości w takim przypadku może być zlecona wyłącznie w inny sposób tj. mailowo, telefonicznie lub osobiście w biurze Usługodawcy.
 4. Zlecenie może być składane przez przedstawiciela lub pełnomocnika Klienta. Taka osoba musi jednak wykazać swoje uprawnienie do reprezentacji Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu Zlecenia, a jeśli jest to osoba, która nie jest ujawniona w KRS jako reprezentant Klienta, także poprzez przekazanie Usługodawcy kopii pełnomocnictwa.
 5. Zawarcie Umowy na wycenę nieruchomości za pośrednictwem Platformy potwierdzane jest mailowo przez Usługodawcę na adres e-mail Klienta. Równocześnie Usługodawca przekazuje Klientowi dane dostępowe do Konta Klienta.
 6. W ramach Konta Klienta dostępne są w szczególności następujące informacje, funkcje i Usługi:
  1. Czat z Usługodawcą,
   1. Informacja o złożonym Zleceniu i jego statusie,
   2. Informacja o danych do przelewu i wysokości wynagrodzenia z tytułu Usługi wyceny nieruchomość,
   3. Lista dokumentów wymaganych do zrealizowania Usługi wyceny nieruchomości oraz instrukcja przekazywania takich dokumentów (drogą elektroniczną, korespondencyjnie lub osobiście w biurze Usługodawcy),
   4. Informacja o terminie oględzin nieruchomości, jeśli jest już wyznaczony,
   5. Informacja o zrealizowaniu Zlecenia tj. przygotowaniu operatu szacunkowego, jeśli został już przygotowany,
   6. Możliwość dostępu do faktury elektronicznej, w razie wyrażenia zgody na taką formę faktury,
   7. Informacja o sposobie odbioru operatu szacunkowego, w tym możliwość wybrania dostępnych opcji:
 7. Usługi wyceny nieruchomości świadczone są odpłatnie na warunkach wynikających z Cennika. Dodatkowymi kosztami związanymi z takimi Usługami mogą być koszty wysyłki operatu szacunkowego (w razie wyboru takiego sposobu odbioru operatu szacunkowego przez Klienta). Usługodawca nie pobiera jakichkolwiek dodatkowych opłat z tytułu udostępnienia Konta Klienta i dostępnych w nim funkcji, w tym Czatu i możliwości dostępu do faktur elektronicznych.
 8. Usługodawca informuje, że wykonanie Usługi wyceny nieruchomości nie będzie możliwe, jeśli Klient nie przekaże Usługodawcy wymaganych dla realizacji Usługi wyceny nieruchomości dokumentów (zgodnie z listą dostępną na Panelu Klienta oraz pod adresem ul. Rogozińskiego 6, I piętro pokój 115 Graffit House, 31-559 Kraków). Szczegółowa instrukcja przekazywania takich dokumentów (drogą elektroniczną, korespondencyjnie lub osobiście w biurze Usługodawcy), dostępna jest na Panelu Klienta.
 9. Usługodawca będący stroną zawartej za pośrednictwem Umowy na wycenę nieruchomości przystępuje do jej realizacji tj. oględzin nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego:
   • Niezwłocznie po spełnieniu przez Klienta dwóch niezbędnych wymogów: 
    • Przekazaniu Usługodawcy wymaganych dla realizacji Usługi wyceny nieruchomości dokumentów (zgodnie z listą dostępną na Panelu Klienta oraz pod adresem ul. Rogozińskiego 6, I piętro pokój 115 Graffit House, 31-559 Kraków),
    •  Przekazania Usługodawcy potwierdzenia przelewu wynagrodzenia z tytułu realizacji Usługi wyceny nieruchomości (przedpłata) zgodnie z informacją dostępną na Panelu Klienta. W razie uruchomienia przez Usługodawcę płatności elektronicznych, warunkiem przystąpienia do realizacji Usługi będzie dokonanie płatności elektronicznej lub przekazanie potwierdzenia przelewu zgodnie ze zdaniem poprzednim.
   • W przypadku umów zawieranych z Konsumentami, Usługodawca przystąpi do realizacji Usługi wyceny nieruchomości po upływie terminu na skorzystanie przez Klienta z prawa do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość tj. po upływie 14 dni od jej zawarcia, chyba że Konsument złożył – składając Zlecenie – wyraźne oświadczenie, że chce, aby Usługodawca rozpoczął świadczenie Usługi przed terminem do odstąpienia od Umowy, wyraża na to zgodę i jest świadomy, że w takim przypadku nie będzie mu przysługiwać prawo do odstąpienia od Umowy na wycenę nieruchomości.
 10. Usługodawca potwierdza przystąpienie do realizacji Usługi wyceny nieruchomości na Panelu Klienta oraz mailowo na adres e-mail Klienta i równocześnie wskazuje planowany termin oględzin nieruchomości. Oględziny nieruchomości będą przeprowadzane nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od spełnienia przez Klienta obu wymogów wskazanych w pkt 4.9 a, z zastrzeżeniem pkt 4.9 b.
 11. Usługodawca sporządza operat szacunkowy zgodnie z Umową na wycenę nieruchomości oraz obowiązującymi przepisami prawa.
  1. W każdym przypadku operat szacunkowy sporządzany jest w formie pisemnej oraz przechowywany przez Usługodawcę przez okres wymagany przez przepisy prawa.
  2. Klient może wybrać sposób odbioru operatu szacunkowego (uzyskania do niego dostępu).
  3. W braku decyzji Klienta wskazanej na Panelu Klienta Usługodawca udostępnia Klientowi skan operatu szacunkowego w formie elektronicznej, zgodnie z instrukcją dostępną na Panelu Klienta (link do skanu operatu szacunkowego jest aktywny przez okres wskazany przy jego przekazaniu – w tym terminie Klient powinien pobrać skan operatu szacunkowego i zapisać go na własnym urządzeniu końcowym).
  4. Klient może – za pośrednictwem Panelu Klienta – wybrać inne lub dodatkowe opcje odbioru operatu szacunkowego tj. odbiór osobisty (po umówieniu terminu odbioru w biurze Usługodawcy) lub wysyłkę (po uiszczeniu kosztów wysyłki zgodnie z obowiązującym Cennikiem).
  5. Usługodawca udostępnia Klientowi operat szacunkowy w formie elektronicznej niezwłocznie po jego sporządzeniu, nie później niż w terminie 3 dni roboczych.
  6. Wysyłka operatu szacunkowego (w razie wyboru takiej formy odbioru) nastąpi w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania przez Usługodawcę potwierdzenia przelewu kosztów przesyłki od Klienta.
 12. Dostęp do Panelu Klienta będzie aktywny przez co najmniej 1 miesiąc od zrealizowania Umowy na wycenę nieruchomości tj. od przekazania przez Usługodawcę dostępu do skanu operatu szacunkowego drogą elektroniczną. Po tym okresie Konto Klienta będzie nieaktywne, a Klient może kontaktować się z Usługodawcą na ogólnych zasadach tj. przez formularz kontaktowy, mailowo, telefonicznie lub osobiście w biurze Usługodawcy. Aktualne dane kontaktowe Usługodawcy dostępne są pod adresem: https://mwozniakgroup.pl/kontakt/.
 13. Klient zobowiązany jest korzystać z Konta Klienta wyłącznie w celach określonych w niniejszym Regulaminie i nie jest uprawniony do przekazywania danych dostępowych do Konta Klienta osobom trzecim, za wyjątkiem osób, które działają w jego imieniu, na podstawie udzielonych im upoważnień lub jako przedstawiciele Klienta. Klient samodzielnie odpowiada za działania osób trzecich, którym powierzył dane dostępowe do Konta Klienta.
 14. Po uzyskaniu dostępu do Konta Klienta Klient może samodzielnie zmienić hasło dostępowe. W razie utraty hasła Klient może skorzystać z opcji przywracania hasła („Zapomniałem hasła”), skutkującej przekazaniem mu hasła dostępowego na uprzednio wskazany przez Klienta adres e-mail.
 15. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcjami i informacjami dostępnymi na Koncie Klienta, a w szczególności instrukcjami przekazywania dokumentów niezbędnych do realizacji Usługi wyceny nieruchomości.
 16. Klient, który, składając Zlecenie, wyraził zgodę na wystawianie i doręczanie faktur drogą elektroniczną, może wyrazić chęć uzyskania dostępu do faktury elektronicznej za pośrednictwem Panelu Klienta. Jeżeli Klient nie wyraził zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, Usługodawca prześle mu fakturę na adres wskazany przez Klienta w treści formularza Zlecenia.
 17. Klient ma prawo w każdym momencie zrezygnować z korzystania z faktur w formie elektronicznej, powinien jednak poinformować o tym Usługodawcę.
 18. Płatności za świadczone Usługi sporządzania operatu szacunkowego nieruchomości, należy dokonywać w formie przelewu na rachunek i w terminie wskazanych na Panelu Klienta oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej zawarcie Umowy na wycenę nieruchomości. Dniem zapłaty jest dzień wpływu środków z tytułu wynagrodzenia na właściwy rachunek bankowy Usługodawcy.

5. Konto Partnera

 1. Usługodawca może udostępnić na rzecz Partnera, za pośrednictwem Platformy, Konto Partnera.
 2. Dane dostępowe do Konta Partnera przekazywane są przez Usługodawcę na wcześniej wskazany adres e-mail Partnera. Po uzyskaniu dostępu do Konta Partnera Partner może samodzielnie zmienić hasło dostępowe. W razie utraty hasła Partner może skorzystać z opcji przywracania hasła („Zapomniałem hasła”), skutkującej przekazaniem mu hasła dostępowego na uprzednio wskazany przez Partnera adres e-mail.
 3. Partner zobowiązany jest korzystać z Konta Partnera wyłącznie w celach określonych w niniejszym Regulaminie oraz instrukcjach przekazywanych mu odrębnie przez Usługodawcę i nie jest uprawniony do przekazywania danych dostępowych do Konta Partnera osobom trzecim. Partner samodzielnie odpowiada za działania osób trzecich, którym powierzył dane dostępowe do Konta Partnera.
 4. Korzystanie z Konta Partnera umożliwia Partnerowi składanie Zleceń na Usługę wyceny nieruchomości jako pełnomocnik poszczególnych Klientów oraz dostęp do wszystkich Kont Klientów, w odniesieniu do których Partner składał Zlecenia. Partner ma obowiązek udokumentować każdorazowo udzielone mu przez danego Klienta pełnomocnictwo.
 5. Partner samodzielnie odpowiada za prawdziwość wprowadzanych na Koncie Partnera i w Zleceniach danych, jak również za zapewnienie, że działa w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa oraz że pełnomocnictwo nie zostało odwołane. W razie składania nieautoryzowanych przez Klienta Zleceń Partner samodzielnie odpowiada względem Usługodawcy za zapłatę wynagrodzenia z tytułu świadczonej Usługi wyceny nieruchomości, realizowanej w zaufaniu do danych wprowadzanych na Platformie przez Partnera.
 6. Partner uzyskuje dostęp do poszczególnych Kont Klientów, w imieniu których składał Zlecenia na okres nie przekraczający 6 miesięcy od kiedy dane Zlecenie zostało zrealizowane na rzecz danego Klienta. Dostęp do Panelu Partnera będzie aktywny przez co najmniej 6 miesięcy od zrealizowania ostatniej Umowy na wycenę nieruchomości tj. od przekazania przez Usługodawcę dostępu do skanu operatu szacunkowego drogą elektroniczną na rzecz Klienta, w imieniu którego działał Partner. W braku kolejnych Zleceń składanych przez Partnera w takim okresie Konto Partnera stanie się nieaktywne, a Partner będzie mógł kontaktować się z Usługodawcą na ogólnych zasadach tj. przez formularz kontaktowy, mailowo, telefonicznie lub osobiście w biurze Usługodawcy. Aktualne dane kontaktowe Usługodawcy dostępne są pod adresem: https://mwozniakgroup.pl/kontakt/.
 7. Konto Partnera może zostać zdezaktywowane także w razie rozwiązania współpracy pomiędzy danym Partnerem a Usługodawcą bądź z innych przyczyn. Taka dezaktywacja pozostaje jednak bez wpływu na realizację zawartej uprzednio Umowy na wycenę nieruchomości z danym Klientem oraz dostęp Klienta do Konta Klienta w tym zakresie.
 8. Niezależnie od Konta Partnera dostęp do Konta Klienta ma także dany Klient, którego dana Usługa wyceny nieruchomości dotyczy, jednakże to Partner odpowiada za wskazanie prawidłowego adresu e-mail Klienta, umożliwiający Klientowi uzyskanie dostępu do Konta Klienta.
 9. Dostęp do Konta Partnera jest Usługą świadczoną nieodpłatnie.

6. Konto Agenta

 1. Usługodawca może udostępnić na rzecz Agenta, za pośrednictwem Platformy, Konto Agenta.
 2. Dane dostępowe do Konta Agenta przekazywane są przez Usługodawcę na wcześniej wskazany adres e-mail Agenta. Po uzyskaniu dostępu do Konta Agenta Agent może samodzielnie zmienić hasło dostępowe.
 3. Agent zobowiązany jest korzystać z Konta Agenta wyłącznie w celach określonych w niniejszym Regulaminie oraz instrukcjach przekazywanych mu odrębnie przez Usługodawcę i nie jest uprawniony do przekazywania danych dostępowych do Konta Agenta osobom trzecim. Agent samodzielnie odpowiada za działania osób trzecich, którym powierzył dane dostępowe do Konta Agenta.
 4. Korzystanie z Konta Agenta umożliwia Agentowi realizowanie zwiększonych uprawnień dotyczących ofert udostępnianych na Platformie, w tym ich zmiany, edycji oraz korzystanie z innych funkcji dostępnych w ramach Konta Agenta.
 5. Konto Agenta może zostać zdezaktywowane w razie rozwiązania współpracy pomiędzy danym Agentem a Usługodawcą bądź z innych przyczyn.
 6. Dostęp do Konta Agenta jest Usługą świadczoną nieodpłatnie.

7. Odpowiedzialność Usługodawcy, pozostałe warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną i bezpieczeństwo

 1. Usługodawca odpowiada za dochowanie należytej, profesjonalnej staranności przy realizacji Usług i przestrzeganie stosujących się do danej Usługi przepisów prawa.
 2. W przypadku Usług wyceny nieruchomości Usługodawca odpowiada także za dochowanie szczególnych wymogów prawnych dla takiej Usługi, w tym sporządzenie jej przez posiadającego odpowiednie uprawnienia rzeczoznawcę majątkowego. Rzeczoznawca majątkowy i Usługodawca nie ponoszą jednak odpowiedzialności za wykorzystanie operatu bez ich zgody do innego celu niż cel, dla którego został sporządzony. Zgodnie z przepisami prawa operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba że wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, o których mowa w odpowiednich przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 3. Użytkownik, który chce korzystać z Usług świadczonych poprzez Platformę powinien we własnym zakresie zapewnić sobie dostęp do odpowiedniego sprzętu, sieci Internet oraz energii elektrycznej niezbędnej do działania urządzeń.
 4. Sprzęt, za pomocą którego Użytkownik chce korzystać z Usług świadczonych na Platformie, musi posiadać aktualną przeglądarkę internetową oraz włączoną obsługę Java Script. Do prawidłowego świadczenia usługi może być także konieczne włączenie obsługi plików cookies. Więcej informacji o cookies stosowanych na Platformie zawarto w Polityce Prywatności.
 5. Użytkownik, w celu korzystania z Usług, musi posiadać aktywny adres e-mail.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników za pomocą Strony treści o charakterze bezprawnym oraz obraźliwym, w tym podejmowanie działań, które mogą zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Platformy.
 7. Użytkownik powinien korzystać z Platformy w sposób zgodny z prawem, przede wszystkim z poszanowaniem dobrych obyczajów, dóbr osobistych oraz praw autorskich Usługodawców oraz osób trzecich.
 8. Usługodawca stosuje adekwatne środki bezpieczeństwa korzystania z Platformy m.in. poprzez szyfrowanie SSL, __.
 9. Mimo stosowania przez Usługodawcę środków wskazanych w punkcie powyżej, Użytkownik powinien brać pod uwagę także inne rodzaje zagrożeń, które wiążą się z korzystaniem z Internetu takie jak:
  1. Złośliwe oprogramowanie, programy szpiegujące,
  2. Spam,
  3. Wyłudzanie informacji poufnych,
  4. Ataki hackerskie,
  5. Kryptoanaliza
   Z tego względu Użytkownik powinien zaopatrzyć się we własnym zakresie w odpowiednie oprogramowanie, które ograniczy występowanie zagrożeń określonych powyżej, a w szczególności oprogramowanie antywirusowe.

8. Odpowiedzialność Usługodawcy, pozostałe warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną i bezpieczeństwo

 1. Użytkownik będący Konsumentem, ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, w tym Umowy na wycenę nieruchomości zawieranej za pośrednictwem Platformy, w  terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od zawarcia danej umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu może być przekazane poprzez Formularz kontaktowy dostępny na Stronie, mailowo lub pisemnie na adres Usługodawcy, korzystając z danych kontaktowych dostępnych na Stronie, na adresy rejestrowe Spółek lub korzystając z danych wskazanych w pkt 1.5 Regulaminu.
 2. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłanie informacji o odstąpieniu nastąpiło przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawcy zwracają Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty wysyłki (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o odstąpieniu. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 5. Równocześnie informujemy, że zgodnie z art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług zawieranej na odległość nie przysługuje, jeżeli Usługodawca wykona w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 6. Ponadto zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, zawieranej na odległość nie przysługuje, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9. Odpowiedzialność Usługodawcy, pozostałe warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną i bezpieczeństwo

 

 1. Umowa na wycenę nieruchomości obowiązuje do chwili jej wykonania przez Usługodawcę zgodnie z Umową, przy czym Usługi związane z Kontem Klienta świadczone są nadal przez okres wskazany w Regulaminie.
 2. Usługi dostępu do Konta Partnera oraz Konta Agenta świadczone są przez okres wskazany w Regulaminie.
 3. Usługa związana z Formularzem kontaktowym świadczona jest do chwili otrzymania przez Użytkownika wiadomości zwrotnej, chyba że Użytkownik wyraźnie oświadczy względem Usługodawcy, że rezygnuje z wiadomości zwrotnej.
 4. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Platformy. Rezygnacja z korzystania z Konta Klienta, Konta Partnera oraz Konta Agenta wymaga poinformowania Usługodawcy w drodze oświadczenia skierowanego na adres e-mail lub na adres biura Usługodawcy. Rezygnacja z Konta Klienta nie wpływa na obowiązywanie uprzednio zawartej Umowy na wycenę nieruchomości.

10. Odpowiedzialność Usługodawcy, pozostałe warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną i bezpieczeństwo

 1. Użytkownik może składać do Usługodawców reklamacje dotyczące wykonywanych Usług, w tym Usług dostępu do Konta Klienta, (i) osobiście w biurze Usługodawcy, (ii) listem na adres Usługodawcy wskazany w pkt 1.5 Regulaminu lub (ii) pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w pkt 1.5 Regulaminu. W reklamacji Użytkownik powinien wskazać: swoje dane (imię, nazwisko lub nazwę), informacje i okoliczności dotyczące reklamacji, oczekiwany sposób załatwienia reklamacji oraz swoje dane kontaktowe. Usługodawca rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania reklamacji, a w przypadku roszczeń z tytułu rękojmi składanych na podstawie art. 556 Kodeksu cywilnego – w terminie 14 dni. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza uznanie żądania Użytkownika wskazanego w reklamacji. Odpowiedź na reklamację Usługodawca udzieli na piśmie lub w drodze mailowej, na podane uprzednio przez Użytkownika adres kontaktowy.
 2. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów konsumenckich, zgodnie z przepisami ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania pozasądowego sporu konsumenckiego w zakresie Usług jest Inspekcja Handlowa (wiih.org.pl). Zasady dostępu do procedur rozpatrywania sporów dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php). Użytkownik może też uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów www.federacja-konsumentow.org.pl, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich www.konsumenci.org). Konsument ma prawo także skorzystać z platformy ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

11. Odpowiedzialność Usługodawcy, pozostałe warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną i bezpieczeństwo

 1. O każdej zmianie Regulaminu Usługodawcy informują przez zamieszczenie aktualizacji Regulaminu na Stronie.
 2. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na zawartą przed jego zmianą Umowę na wycenę nieruchomości. W pozostałych przypadkach zmienione postanowienia Regulaminu są skuteczne od dnia następnego od poinformowania Użytkowników przez Usługodawcę o jego zmianie.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy na wycenę nieruchomości lub innej umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy)

 1. Adresat (Usługodawca): ___
 2. Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy dotyczącej __
 3. Data zawarcia Umowy: ___
 4. Imię i nazwisko Konsumenta: ___
 5. Adres Konsumenta: ___
 6. Data oświadczenia
 7. Podpis Konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)