Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.


1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności i Cookies (Polityka) powstała w celu przedstawienia w sposób przejrzysty oraz zrozumiały, zasad funkcjonowania strony internetowej https://mwozniakgroup.pl/ (Strona lub Platforma).
 2. Zdajemy sobie sprawę jak ważne jest prawidłowe, bezpieczne oraz przejrzyste administrowanie danymi osobowymi klientów, potencjalnych klientów, ich przedstawicieli lub pełnomocników bądź innych osób korzystających z naszej strony internetowej oraz osób, których dane zawarte są w dokumentach przekazywanych nam przez takie osoby (Użytkowników). Mając to na uwadze w Polityce uwzględniliśmy informacje dotyczące sposobów gromadzenia oraz przetwarzania danych osobowych Użytkowników, w tym informacje dotyczące plików cookies.
 3. Operatorami Platformy oraz Administratorami danych osobowych są spółki, które tworzą Monika Woźniak Group (Monika Woźniak Group), będące współadministratorami danych osobowych tj.:
  1. PRIME&PRIVE M. WOŹNIAK, A. JASIOŁEK spółka jawna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Jerzego Samuela Bandtkiego 33/3, 30-129 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000854913, numer NIP: 6762583960, numer REGON: 386765717,
  2. WOŹNIAK, A. JASIOŁEK WYCENA spółka jawna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Jerzego Samuela Bandtkiego 33/3, 30-129 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000852150, numer NIP: 6762583150, numer REGON: 386622863,

   (Administratorzy lub My).

 4.  W celu skontaktowania się z Administratorami we wszelkich kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych wyznaczyliśmy wspólny punkt kontaktowy:

  PRIME&PRIVE M. WOŹNIAK, A. JASIOŁEK SPÓŁKA JAWNA

  Inspektor Ochrony Danych: Anna Jasiołek

  adres e-mail: [email protected]

 5. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników dokonywane jest na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 6. W zależności od tego jakie dane zostały nam przekazane możemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: firma osoby fizycznej, imię i nazwisko, adres siedziby, NIP, numer rachunku bankowego, numer księgi wieczystej, dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny), numer IP, dane i historia logowania, a jeśli konieczne dla weryfikacji tożsamości: PESEL lub numer dowodu osobistego, jak również inne podane nam dane.
 7. Dane Użytkowników są przetwarzane w następujących celach:
  1. Wypełniania obowiązków prawnych, w tym rachunkowych, podatkowych lub innych obowiązków ustawowych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa),
  2. Zawarcia umowy, realizacji umowy, zarządzania relacją i współpracą z klientem przed i po zawarciu umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. zawarcie i wykonanie umowy),
  3. Obsługi komunikacji z klientem lub innym Użytkownikiem za pośrednictwem Strony w tym:

   – Prowadzenia systemu komentarzy,

   – Prowadzenie rozmów typu chat online,

   – Obsługi zapytań przez formularz,

   – Prezentacji oferty lub informacji

   (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. zawarcie i wykonanie umowy lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora),

  4. Rozpatrywanie skarg i reklamacji w związku ze świadczonymi usługami drogą elektroniczną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. zawarcie i wykonanie umowy),

  5. Zarządzanie stroną internetową Platformy, jej statystykami, monitorowanie poprawności jej działania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora),

  6. Marketing bezpośredni (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadniony interes Administratora w związku z wyrażoną zgodą na kontakt w celach marketingowych w określonym kanale komunikacji),
  7. Zarządzanie sporami i obrona przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora).
 8. Platforma realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Użytkowników dane udostępnione nam osobiście za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji (w tym w szczególności poprzez złożenie zlecenia za pośrednictwem Platformy, poprzez skierowanie zapytania lub oferty mailowo, telefonicznie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej) lub w ramach naszej współpracy podczas podpisywania lub realizowania umów;
  2. Także wtedy, gdy pozyskaliśmy dane Użytkownika z innych źródeł (w szczególności w treści przekazywanych przez Użytkownika dokumentów niezbędnych do realizacji usług);
  3. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 9. Strona może zapisywać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 10. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisywać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail Użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail Użytkownika pojawia się wewnątrz adresu URL strony zawierającej formularz.
 11. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu złożenia zlecenia i zawarcia umowy na świadczenie usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

2. Uzgodnienia Administratorów jako współadministrujących danymi osobowymi

 1. Jako Administratorzy wspólnie prowadzimy i obsługujemy Platformę oraz oferujemy za jej pomocą własne i wspólne usługi, odpowiadamy na zapytania i oferty Użytkowników, jak też zawieramy i realizujemy umowy z Użytkownikami, w związku z czym wspólnie ustalamy cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników.
 2. W związku z powyższym jako Administratorzy zawarliśmy umowę o współadministrowanie danymi osobowymi Użytkowników na podstawie art. 26 RODO, której najważniejsze uzgodnienia są następujące:
  1. Każdy z Administratorów zapewnia, że wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO i  chronić prawa osób, których dane osobowe dotyczą.
  2. Każdy z Administratorów samodzielnie odpowiada za wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów RODO, w tym wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, uwzględnienie ochrony danych w fazie projektowania i domyślną ochronę danych, zawarcie umów powierzenia przetwarzania, jeśli ich zawarcie jest wymagane, prowadzenie rejestrów czynności czy też dokonywanie oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych.
  3. Wyznaczyliśmy wspólnie spółkę PRIME&PRIVE M. WOŹNIAK, A. JASIOŁEK SPÓŁKA JAWNA jako odpowiedzialną za: wykonywanie obowiązku informacyjnego wobec Użytkowników, pozyskiwanie zgód od Użytkowników na przetwarzanie danych osobowych w związku ze świadczeniem przez nas usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy w przypadkach, gdy zgody są wymagane (w tym na prowadzenie wobec Użytkowników marketingu bezpośredniego), jak też za udokumentowanie spełnienia tych obowiązków dla potrzeb wykazania zgodności przetwarzania danych z przepisami.
  4. Będziemy wspólnie opracowywać ewentualne zgłoszenia dotyczące naruszeń danych osobowych w przypadku danych objętych współadministrowaniem, przy czym za przesłanie takiego zgłoszenia i dalszą korespondencję w tym zakresie odpowiada PRIME&PRIVE M.  WOŹNIAK, A. JASIOŁEK SPÓŁKA JAWNA.
  5. Wyznaczyliśmy wspólnie spółkę PRIME&PRIVE M. WOŹNIAK, A. JASIOŁEK SPÓŁKA JAWNA jako podmiot zobowiązany do umożliwienia osobom, których dane dotyczą wykonywania ich uprawnień wynikających z przepisów RODO, a wskazanych w niniejszej Polityce, która to spółka będzie się kontaktować z osobami składającymi zgłoszenia. Wszelkie prawa wynikające z przepisów RODO osoba, której dane dotyczą, może jednak wykonywać wobec każdego z Administratorów.
 3. Wyznaczyliśmy wspólny punkt kontaktowy dla Użytkowników tj. osób, których dane dotyczą wskazany w pkt 1.4 niniejszej Polityki oraz każdy z Administratorów wyznaczył tą samą osobę jako Inspektora Danych Osobowych zgodnie z pkt 1.4 Polityki.
 4. Poniższe informacje mają zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez każdego z Administratorów.

3. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Administratorów

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze Użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający klucz Administrator może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 3. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 4. Administratorzy okresowo zmieniają swoje hasła administracyjne.
 5. W celu ochrony danych Administratorzy regularnie wykonują kopie bezpieczeństwa.
 6. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Administratorów do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

4. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerze operatora: cyberFolks.pl.

5. Dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorach. Dotyczy to takich grup odbiorców jak:
  1. firma hostingowa na zasadzie powierzenia,
  2. dostawcy usług IT,
  3. kurierzy,
  4. operatorzy pocztowi,
  5. ubezpieczyciele,
  6. kancelarie prawne i windykatorzy,
  7. banki,
  8. operatorzy płatności,
  9. organy publiczne,
  10. operatorzy systemu komentarzy,
  11. operatorzy rozwiązania typu chat online,
  12. upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony,
  13. firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratorów.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratorów nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości, o przechowywaniu operatów szacunkowych). Dane osobowe Użytkowników, w związku ze zleceniem wykonania operatów szacunkowych, są przetwarzane w formie papierowej oraz elektronicznej przez okres przewidziany przepisami prawa.
 3. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika na kontakt w celach marketingowych w określonym kanale komunikacji wskazanym w treści danej zgody, w każdym przypadku jednak nie dłużej niż 3 lata. Cofnięcie zgody powinno być skierowane na adres wspólnego punktu kontaktowego wskazany w pkt 1.4 niniejszej Polityki.
 4. Jeśli podstawą do przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora, dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto, dane osobowe będą przetwarzane, przez okres niezbędny dla zabezpieczenia roszczeń jednakże, nie dłużej niż do czasu ich przedawnienia.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Platformy i korzystania z usług na Platformie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi nam zawarcie umowy lub jej wykonanie.
 6. W stosunku do Państwa mogą być podejmowane czynności polegające profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratorów marketingu bezpośredniego.

6. Przysługujące prawa

 1. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), Użytkownik ma prawo wnieść w dowolnym momencie, sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Zgłoszenie sprzeciwu oznacza brak możliwości przetwarzania przez nas danych osobowych Użytkownika, który wniósł sprzeciw.
 2. Każdy Użytkownik Platformy, którego dane są przez nas przetwarzane posiada ponadto także inne prawa określone w art. 15-22 RODO, w tym:
  1. prawo dostępu do danych go dotyczących,
  2. prawo do sprostowania danych,
  3. prawo do usunięcia danych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania,
  5. prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.
 3. Dodatkowo każdy Użytkownik może wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych narusza przepisy Rozporządzenia RODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt).
 4. Użytkownik poza przysługującymi mu uprawnieniami określonymi powyżej może wnieść do nas reklamację w sprawie przetwarzania danych osobowych. Reklamacje można składać przez wspólny punkt kontaktowy Administratorów wskazany w pkt 1.4 Polityki.
 5. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Może tak się jednak zdarzyć w rzadkich sytuacjach związanych z korzystaniem przesz Użytkownika lub przez Usługodawcę z narzędzi zewnętrznych do przesyłania dużych plików takich jak narzędzie WeTransfer, jeżeli nie jest możliwe rozpoznanie numeru IP danego Użytkownika, gdyby numer IP Użytkownika został błędnie odczytany bądź gdyby Użytkownik stosował oprogramowanie ukrywające numer IP przez Użytkownika.
 •  

7. Informacja o plikach cookies

 1. Platforma korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp są Administratorzy Strony.
 4. Nasza Strona korzysta z następujących rodzajów cookies:
  1. analityczne – ten rodzaj plików mierzy ilość wizyt i zbiera informacje o ruchu na naszej stronie internetowej,
  2. funkcjonalne – te pliki kojarzą preferencje Użytkowników, poprzez zapamiętywanie wyborów dokonywanych na stronach,
  3. reklamowe – ten rodzaj ciasteczek dobiera wyświetlane reklamy do preferencji Użytkownika, zapobiega też wyświetlaniu się ciągle tych samych reklam,
  4. sesyjne – ten rodzaj cookies jest przechowywany w pamięci przeglądarki tylko do czasu jej zamknięcia i ma na celu utrzymanie sesji Użytkownika Strony (po zalogowaniu), po czym są automatycznie usuwane. Ich wyłączenie może spowodować nieprawidłowe działanie strony internetowej na urządzeniu Użytkownika.
 5. Pliki cookies nie zmieniają konfiguracji urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych ani nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika.
 6. Informacje o zachowaniu Użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania Platformą.
 7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja danej przeglądarki internetowej.
 8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Platformy.
 9. Operator stosuje też rozwiązania automatyzujące działanie Platformy w odniesieniu do Użytkowników, np. mogące przesłać maila do Użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Administratorów lub jest to związane z realizowaną usługą lub umową.
 •  

8. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Administratorów na urządzeniu Użytkownika Strony, wyraża on za pomocą ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.
 2. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 3. W celu zarządzania ustawieniami cookies prosimy wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Edge
  2. Internet Explorer
  3. Chrome
  4. Safari
  5. Firefox
  6. Opera
  7. Android
  8. Safari (iOS)
  9. Windows Phone

9. Zmiany

 1. Aby zapewnić prawidłowość przetwarzania danych osobowych Użytkowników, możemy od czasu do czasu zmienić niniejszą Politykę Prywatności, przy czym zawsze aktualna Polityka Prywatności dostępna jest na stronie: https://mwozniakgroup.pl/.